J.K

23 teksty – auto­rem jest J.K.

Płyt­kie myśle­nie płyt­kich ludzi, już nie zadzi­wia a boli. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 4 stycznia 2015, 14:52

Nie kieruj sie nig­dy opi­nia ludzi, ktorzy twier­dza ze do cze­gos sie nie na­dajesz bo jes­tes : za mlo­dy, za sta­ry, za wy­soki, za nis­ki, za gru­by, za chu­dy, za mad­ry, za glu­pi, za glos­ny, za cichy, bo dla nich bedziesz zaw­sze ``za´´... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 lipca 2014, 23:49

,,trochę mam prze­lot­nych ko­leżanek. mam miłość. mam głupią nadzieję, że może jeszcze war­to pożyć. sa­mot­ność mam i bez­senne no­ce. i sza­leństwo po­siadam. jes­tem ta­ka bogata...,, 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 kwietnia 2014, 11:42

,,Wiesz, os­tatnio coś się zmieniło. Mo­je życie stało się jak­by bar­dziej kłopot­li­we. Dlacze­go? Cóż... Po pros­tu od­kryłam, że jed­nak, nies­te­ty, mam uczucia,, 

myśl
zebrała 5 fiszek • 2 grudnia 2013, 23:42

Was ver­gangen ist, keh­rt nicht zurück … Be­dauer­st du die ver­lo­rene Zeit? Das mußt du nicht…

To co odeszło już nie wróci.. stra­cony czas, załujesz? Nie musisz.. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 listopada 2013, 23:04

Otocze­nie uni­ka ludzi z cietym je­zykiem, nie daj bog jeszcze us­lysza o so­bie prawde. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 12 lipca 2013, 15:55

AUTENTYCZNE

- Czym sie zaj­mu­jesz ma­len­ka ? 
*Pro­wadze wojne
- Woj­ne? Ja­ka wojne?
*Prze­ciw­ko ku­res­twu i upad­ko­wi za­sad wiec ciach bajera 

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 lipca 2013, 18:13

Emig­racja jest jak ko­niec tok­syczne­go związku, mu­sisz odejść choć pęka Ci ser­ce bo wiesz że to je­dyna możli­wość nor­malne­go fuckcjonowania. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 17 maja 2013, 18:18

Gdzież ta we­na? Czyżby nikła z przy­ros­tem szczęścia? Nie lu­buje mnie kar­tka ani pióro gdy mo­je życie na­biera kolorów. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 5 kwietnia 2013, 00:49

Chcąc być w porządku wo­bec in­nych często nie jes­teśmy w porządku wo­bec siebie 

myśl
zebrała 16 fiszek • 28 marca 2013, 18:19

J.K

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

J.K

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

4 stycznia 2015, 15:25paul81 sko­men­to­wał tek­st Płytkie myśle­nie płyt­kich ludzi, [...]

4 stycznia 2015, 14:52J.K do­dał no­wy tek­st Płytkie myśle­nie płyt­kich ludzi, [...]

22 lipca 2014, 23:53dana1596 sko­men­to­wał tek­st Nie kieruj sie nig­dy [...]

22 lipca 2014, 23:49J.K do­dał no­wy tek­st Nie kieruj sie nig­dy [...]